สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง รมว.สาธารณสุข คนใหม่แล้ว

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 11 มีนาคม พุทธศักราช 2548 และประกาศครั้งสุดท้ายลงวันที่ 2 สิงหาคม พุทธ...

Nov 01, 2005อ่านต่อ
ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ วันที่ 18 ตุลาคม 2548

การประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 11/2548 ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2548 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆดังต่อไปนี้ 1. โครงการศึกษาต่อเนื่องของเทคนิคการแพทย์ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาวิชาการ สภาเทคนิคการแพทย์ เสนอโครงการศึกษา ต่อเนื่องของเทคนิคการแพทย์(Con...

Oct 23, 2005อ่านต่อ
การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และครบรอบ 84 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย

แพทยสมาคมจะจัดประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และครบรอบ 84 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในวันที่ 16-19 พย.48 ณ แพทยสมาคม ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพ โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังโดยไม่เก็บค่าลงทะเบียน ดังนั้นจึงขอเชิญชวนนักเทคนิคการแพทย...

Oct 23, 2005อ่านต่อ
การติดต่อกับสภาเทคนิคการแพทย์

เนื่องจากมีสมาชิกบางท่านต้องการติดต่อกับสภาเทคนิคการแพทย์ แต่ไม่ทราบจะติดต่ออย่างไร ปชส.สภาขอแจ้งสถานที่ติดต่อดังนี้ สภาเทคนิคการแพทย์ (ภายในกระทรวงสาธารณสุข) ชั้น 6,10 อาคารสภาวิชาชีพ ปากซอยสาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเม...

Oct 23, 2005อ่านต่อ
สรุปการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 10/2548 วันที่ 20 กันยายน 2548

สรุปการประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 10/2548 วันที่ 20 กันยายน 2548 --------------------------------------------------- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 1.1 ประธานมอบหมายให้เลขานุการคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพเทคนิค การแพทย์(นา...

Oct 05, 2005อ่านต่อ