สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ 20 มิย.49

ในการประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5/2549 วันที่ 20 มิถุนายน 2549 ได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. ร่างระเบียบสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ... นางวรรณิกา มโนรมณ์ ...

Jun 23, 2006อ่านต่อ
สภาอนุมัติการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

ในการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5/2549 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2549 คณะกรรมการได้อนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์และผ่านการสอบความรู้ จำนวน 6 คน ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. นาย ...

Jun 23, 2006อ่านต่อ
ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้ส่งข้อบังคับที่ผ่านการพิจารณาของสภานายกพิเศษไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น บัดนี้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศข้อบังคับต่างๆ ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 วันที่ 1 มิถุนายน 2549 ทำให้...

Jun 02, 2006อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ร่วมเดิน-วิ่ง ขจัดภัยบุหรี่

สภาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลก(วันที่ 31 พฤษภาคม 2549) โดยร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ในการจัดกิจกรรม " ครอบครัวสุขภาพร่วมใจ เดิน-วิ่ง ขจัดภัยบุหรี่ ครั้งที่ 2" ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2549 ณ กระทรวง...

May 30, 2006อ่านต่อ
ขอเชิญช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ประสบภัยน้ำท่วม

ขอเชิญสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชีชื่อ งามตา หมื่นยา เลขที่ 510-1-29946-4 ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ขอความกรุณาแจ้ง ทนพญ.งามตา ...

May 30, 2006อ่านต่อ