สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
สรุปการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 9/2548 วันที่ 16 สิงหาคม 2548

1. แผนกำลังคนทางด้านสาธารณสุข ตามที่คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนกำลังคนด้านสาธารณสุขซึ่งจัดโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั้น คณะทำงานได้รวบรวมและศึกษาข้อมูลด้านกำล...

Oct 05, 2005อ่านต่อ
สรุปการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 8/2548 วันที่ 17 มิถุนายน 2548

1. ที่ประชุมมีมติให้มีคณะอนุกรรมการชุดต่างๆดังนี้ 1.1 คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีนายกสภาเทคนิคการแพทย์ เป็นประธานอนุกรรมการ มีอนุกรรมการประกอบด้วยกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์บางท่านเช่น นางคมเนตร เตียงพิทยากร นางพิมพ์ใจ นัยโกวิทย์ นางสาว...

Oct 05, 2005อ่านต่อ
Sep 26, 2005อ่านต่อ
ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ 20 มิย.49

ในการประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5/2549 วันที่ 20 มิถุนายน 2549 ได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. ร่างระเบียบสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ... นางวรรณิกา มโนรมณ์ ...

Jun 23, 2005อ่านต่อ
นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีต่อรัฐมนตรีสาธารณสุข และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารสุข ในการเข้ารับตำแหน่งที่กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 16 สิงหาคม 2554

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีต่อรัฐมนตรีสาธารณสุข และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารสุข ในการเข้ารับตำแหน่งที่กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 16 สิงหาคม 2554

Nov 30, -0001อ่านต่อ