สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
ความคืบหน้าเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 กำหนดให้สภาเทคนิคการแพทย์มีหน้าที่ในการรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยสภาเทคนิคการแพทย์จะต้องออกข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อบังคับว่าด้วยการเป็นสมาชิก ข้อบังคับว่าด้ว...

May 25, 2006อ่านต่อ
ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ 16 พค.49

คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ในการประชุมครั้งที่ 4/2549 ได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1. นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รศ.ดร.รัชนา ศานติยานนท์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย 2. กิจกรรมเครือข่ายวิชาช...

May 18, 2006อ่านต่อ
สภาอนุมัติการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

ในการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 4/2549 วันที่ 16 พฤษภาคม 2549 คณะกรรมการได้อนุมัติการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้แก่ผู้ที่สอบผ่านความรู้และได้ยื่นหลักฐานการสำเร็จการศึกษาครบถ้วนแล้ว จำนวน 42 คน ซึ่งเป็นการอนุมัติเพิ่มเติมจากที...

May 18, 2006อ่านต่อ
การขอรับใบรับรองการขึ้นทะเบียน

ที่สอบผ่านการสอบความรู้และได้ยื่นเรื่องขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์แล้ว หากประสงค์จะให้สภาเทคนิคการแพทย์ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โปรดดำเนินการยื่นหลักฐานดังนี้ 1. แบบคำขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเ...

May 10, 2006อ่านต่อ
ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งได้ดำเนินการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2549 ณ ห้องธานี โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานครนั้น ปรากฏว่ามีสมาชิกส่งบัตรลงคะแนนทั้งสิ้น 904 ใบ (คิดเป็นร้อยละ 47.91) และผลก...

May 07, 2006อ่านต่อ