สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ วันที่ 17 มค.49

ในการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1/2549 วันอังคารที่ 17 มกราคม 2549 ได้มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. โครงการสัมมนาพัฒนางานเทคนิคการแพทย์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ประชุมสภาเทคนิคการแพทย์รับทราบเรื่อง โครงการสัมมนาพัฒนางานเทคนิคการแพทย์ให้...

Jan 19, 2006อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์จัดทำโครงการวิจัยเชิงสำรวจ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์และการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8/2548 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 11/2548 วันที่ 20 ธันวาคม 2548 ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการวิจัยที่สภาเทคนิคการแพทย์ เสนอดังนี้ โครงการวิจัยเชิงสำรวจ วิชาชีพเทคน...

Dec 27, 2005อ่านต่อ
ขอเชิญเตรียมสมัครเข้าร่วมงาน...โครงการเทคนิคการแพทย์ห่วงใย..ร่วมใจควบคุมการบริโภคยาสูบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 7/2548 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 11/2548 วันที่ 20 ธันวาคม 2548 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ โครงการที่สภาเทคนิคการแพทย์ เสนอ ดังนี้ โครงการ เทคนิคการแพทย์ห่วงใย ร่วมใจควบคุมการบริโภค...

Dec 27, 2005อ่านต่อ
Dec 27, 2005อ่านต่อ
ความคืบหน้าเรื่องใบประกอบวิชาชีพ

ตามที่สภาเทคนิคการแพทย์ได้อนุมัติการขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาและที่สอบผ่านการสอบความรู้ในปี 2548 แต่ยังไม่ได้ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเนื่องจากติดขัดที่ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ยั...

Dec 27, 2005อ่านต่อ