สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
สภาเทคนิคการแพทย์ (เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2549 โครงการเทคนิคการแพทย์ห่วงใย ร่วมใจควบคุมการบริโภคยาสูบ จัดโดย ??..สภาเทคนิคการแพทย์ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ ผู้รับผิดชอบโครงการ สภาเทคนิคการแพทย์ (เครือข่ายวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เ...

Apr 09, 2006อ่านต่อ
สภาอนุมัติการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

ในการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์วันที่ 28 มีนาคม 2549 ได้มีการอนุมัติให้ผู้ที่สอบผ่านการสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จำนวน 62 ราย ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในขั้นตอนต่อไปสภาเตรียมการออกใบอนุญ...

Apr 05, 2006อ่านต่อ
กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์เป็นอนุกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคม

ตามที่นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์คนปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 28 เมษายน 2549 สมาคมเทคนิคการแพทย์แต่งตั้งอนุกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ 1. รศ. สุวรรณา ไวถนอมสัตว์ ประธานอนุกรรมการ 2. ผศ. พิศิษฐ์ นามจันทรา อนุกร...

Apr 02, 2006อ่านต่อ
ร่างข้อบังคับว่าด้วยอายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต

สาระสำคัญ ๑. ร่างข้อบังคับนี้ออกตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กำหนดไว้ว่า ?การขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแ...

Apr 02, 2006อ่านต่อ
ขอเชิญแสดงความเห็นต่อร่างข้อบังคับ

ในการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ วันที่ 28 มีนาคม 2549 ได้มีการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์และร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 ฉบับ ดังนี้ 1. ร่างข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ว่าด้วยการสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล...

Apr 02, 2006อ่านต่อ