สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ 25 กค.49

การประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 6/2549 วันที่ 25 กรกฎาคม 2549 มีเรื่องที่ผ่านการพิจารณาดังนี้ 1. การรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ตามที่คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ได้ให้ความเห็นชอบในการออกระเบียบสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยการรั...

Jul 27, 2006อ่านต่อ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศหลักเกณฑ์การตั้งชื่อปริญญา

กระทรวงศึกษาธิการประกาศ " หลักเกณฑ์การตั้งชื่อปริญญา พ.ศ.2549" เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดชื่อปริญญาในระดับปริญญาตรี โท เอก ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศใ...

Jul 25, 2006อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 สภาเทคนิคการแพทย์และสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลมหิดล บี-บราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย ประจำปี 2549 โดยงานเล...

Jul 21, 2006อ่านต่อ
Jul 17, 2006อ่านต่อ
สภากำลังดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ตามที่ข้อบังคับของสภาเทคนิคการแพทย์ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2549 ทำให้สภาเทคนิคการแพทย์สามารถออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้ได้อย่างถูกต้องตามข้อบังคับ ดังนั้นทางฝ่ายเลขาธิการจึงดำเนินการออกใบอนุญาตฉบับจริงให้แก่ผู้ที...

Jul 02, 2006อ่านต่อ