สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
จรรยาปฏิบัติสำหรับสำหรับบุคลากรสาธารณสุขกับการควบคุมยาสูบ(Code of Practice)

จรรยาปฏิบัติสำหรับบุคลากรสาธารณสุขกับการควบคุมยาสูบCode of Practice on Tobacco Control for Health Professional Organizations 1. เป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่บริโภคยาสูบและส่งเสริมวัฒนธรรมการไม่บริโภคยาสูบ 2. สำรวจลักษณะการบริโภคยาสูบของบุคลากรในวิชาชีพและก...

Dec 01, 2005อ่านต่อ
กรรมการดำเนินการแผนงานเครือข่ายสหวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2548 รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ แผนงานเครือข่ายสหวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สนับสนุนแผนงานเครือข่ายสหวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป...

Dec 01, 2005อ่านต่อ
เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพรวมตัวกันทำกิจกรรม มุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง สภาเทคนิคการแพทย์ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2548 คำขวัญองค์การอนามัยโลก ปี 2548 "Health Professionals and Tobacco Control" (ทีมสุขภาพร่วมใจ ขจัดภัยบุหรี่) ความเป็นมาของเครือข่ายฯ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯเริ่มรวมตัวกันทำกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง โดยได้รั...

Dec 01, 2005อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์แจ้งมหาวิทยาลัยส่งหลักสูตรให้พิจารณา

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และอธิการบดีมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน แจ้งให้ทราบว่าสภาเทคนิคการแพทย์มีหน้าที่ในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสถาบันต...

Nov 29, 2005อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมสัมนาพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนเรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6/2548วันที่ 13 ธันวาคม 2548 เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ จัดสัมมนาพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนเรื่องการควบคุมการบริโภคยาสูบ สำหรับนิสิต นักศึกษา สาขาวิชาชีพสุขภาพระดับปริญญาตรี สภาเทคนิคการแพทย์ได้เข้าร่วมสัมมน...

Nov 25, 2005อ่านต่อ