สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
สัมมนา"ความรู้ ทักษะ และบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ"

สภาเทคนิคการแพทย์ร่วมกับคณะเทคนิคการแทพย์ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยการสนับสนุนของเครือข่ายสหวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จัดการสัมมนาโครงการเทคนิคการแพทย์ห่วงใยร่วมใจ ควบคุมการบริโภคยาสูบ ภาคกลางและภาคตะวันออก เรื่อง "ความรู้ ทักษะ และบทบาทของนักเทคนิคการ...

Feb 27, 2006อ่านต่อ
ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ 21 กพ.49

ในการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2/2549 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 มีเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุมดังนี้ 1. คณะอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในกรณีที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริการของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้า...

Feb 24, 2006อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตโดยการสนับสนุนของเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่จัดสัมนา ?ความรู้ ทักษะ และบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3/2549 กำหนดการ การสัมมนาโครงการเทคนิคการแพทย์ห่วงใยร่วมใจ ควบคุมการบริโภคยาสูบ ภาคกลางและภาคตะวันออก เรื่อง ?ความรู้ ทักษะ และบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และการสร้างเครือข่ายรณรงค์การเลิกบุหรี่ ในภาคกลา...

Feb 08, 2006อ่านต่อ
เครือข่ายฯเปิดเว็บไซต์ ขอเชิญติดตามข่าว...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2/2549 เครือข่ายสหวิชาชีพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เปิดเว็บไซต์ www.thaihpat.org ขอเรียนเชิญผู้สนใจ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเครือข่ายฯและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Jan 28, 2006อ่านต่อ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับสภาเทคนิคการแพทย์และเครือข่ายฯจัดสัมนาฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1/2549 โครงการ การสัมมนาและระดมสมอง เรื่อง ?เทคนิคการแพทย์ห่วงใย ร่วมใจควบคุมการบริโภคยาสูบ? เฉพาะเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ โดย สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549...

Jan 28, 2006อ่านต่อ