สภาเทคนิคการแพทย์
The medical technology council
หน้าหลัก » ศูนย์ข่าว
ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ วันที่ 20 ธันวาคม 2548

ข่าวการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ วันที่ 20 ธันวาคม 2548 การประชุมสภาเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 13/2548 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2548 มีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. .... ตามร่าง พรบ. ดังกล่าว ให้มีการจัดตั้งสถาบันพระบรม...

Dec 21, 2005อ่านต่อ
ร่างพรบ.สถาบันพระบรมราชชนก

ร่างพรบ.สถาบันพระบรมราชชนก ฉบับที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการร่วมสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

Dec 21, 2005อ่านต่อ
สมาพันธ์สภาวิชาชีพร่วมประชุมเรื่องร่างพรบ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์

ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.ส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ... ของสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งคณะอนุกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างดังกล่าวและรับฟังความเห็นจากสภาวิชาชีพและสมาคมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ในการประชุมวันศุกร์ที...

Dec 19, 2005อ่านต่อ
สภาเทคนิคการแพทย์ เตรียมเสนอแผนกำลังคน 10 ปี เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านเทคนิคการแพทย์เท่าเทียมกันทั้งประเทศ

ผศ.สมชาย วิริยะยุทธกร นายกสภาเทคนิคการแพทย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ปัจจุบัน ด้านอัตรากำลังวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ว่า นโยบายลดจำนวนข้าราชการ ( zero growth ) ทำให้มีการบรรจุนักเทคนิคการแพทย์ เข้าทำงานในโรงพยาบาลภาครัฐน้อยมากสวนทางกับภาระงานที่เพิ่มขึ้นมาก จากฐ...

Dec 18, 2005อ่านต่อ
Dec 18, 2005อ่านต่อ